Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

FSSC

Schéma FSSC 22 000 predstavuje spojenie požiadaviek stanovených normou ISO 22 000:2005 a požiadaviek prerekvizitných programov bezpečnosti potravín, ktoré vychádzajú z dokumentu BS PAS 220:2008. Uplatňuje sa tam, kde len samotná certifikácia ISO 22 000 nepostačuje, resp. zabezpečenie preprekvizitných programov je nevyhnutnosťou k tomu, aby mohli byť spoľahlivo plnené požiadavky ISO 22 000.

Certifikácia FSSC 22 000  je alternatívou k certifikácii BRC a IFS  pre výrobu potravín a je akceptovaná  sieťou nadnárodných obchodných potravinových reťazcov.

AKO ZÍSKAŤ CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN PODĽA FSSC 22 000?

I. PRÍRAVNÁ FÁZA SMBP:

  • výber skúseného konzultanta/poradcu, ktorý vykoná u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku interný audit za účelom zistenia úrovne zavedenia legislatívnych požiadaviek pre systém správnej hygienickej praxe a HACCP,
  • dopracovanie/doplnenie dokumentácie a systému manažérstva bezpečnosti potravín na úroveň požadovanú schémou FSSC 22 000 s vypracovaním kľúčových dokumentov SMPB tak, aby minimálne narušili jestvujúce vnútorné kontrolné systémy, resp. aby tieto len pospájali a zastrešili príručkou kvality,
  • vypracovaná dokumentácia SMBP a doplnenie systému musí byť jednoduché a pragmatické s dôrazom na zabezpečenie dokumentovaných postupov požadovaných schémou FSSC 22 000 efektívnym spôsobom a s využitím už jestvujúcej dokumentácie a záznamov (bez akejkoľvek duplicity a zbytočnej byrokracie),
  • vyškolenie manažmentu a všetkých zamestnancov v problematike SMBP podľa požiadaviek FSSC 22 000,
  • pred samotným certifikačným auditom je nevyhnutné nastavený SMBP zaviesť do praxe a vykonať minimálne jeden predcertifikačný interný audit, ktorý potvrdí správnosť nastaveného SMBP.

 

II. CERTIFIKAČNÁ FÁZA SMBP:

  • vybrať vhodnú certifikačnú spoločnosť,
  • uzavrieť s certifikačnou spoločnosťou zmluvu,
  • realizovať certifikačný audit, ktorého výsledkom bude po úspešnom CA udelenie certifikátu Systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22 000.

 

III. FÁZA UDRŽIAVANIA FUNKČNÉHO SMBP:

  • vrcholový manažment zabezpečí aj prostredníctvom nižších riadiacich zložiek a výkonných zamestnancov kontinuálne plnenie požiadaviek nastaveného SMBP a bude tento v pravidelných intervaloch podrobovať internému auditu odborne spôsobilým/kompetentným audítorom,
  • čím dôslednejšie budú vykonávané interné audity, tým účinnejší bude SMBP a dohľadové externé audity certifikačnej spoločnosti budú prebiehať plynule, bez zisťovania závažných nezhôd v systéme, pri plnení požiadaviek  schémy FSSC 22 000

 

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o.  Vám ponúka služby súvisiace s prípravou na certifikáciu a následným udržiavaním funkčného manažérskeho systému.

Naposledy zmenené: utorok, 18 september 2018 11:00

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk