Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

IFS, IFS Logistics

Cieľom väčšiny maloobchodníkov a výrobcov je mať transparentný celý medzinárodný dodávateľský reťazec. Auditovanie predstavuje nástroj, ktorý sa často používa na získavanie informácií o tom, ako dodávatelia plnia špecifikácie. Medzinárodné iniciatívy tretích strán už boli úspešne zavedené vo väčšine častí dodávateľského reťazca, aby sa predišlo duplicite auditov. Pre logistické činnosti však zatiaľ nebola k dispozícii žiadna medzinárodná norma. Nákupcovia a manažéri kvality v maloobchode a priemysle požadujú čoraz väčšiu transparentnosť ohľadom zaobchádzania s ich výrobkami v logistickom reťazci, a preto hľadali zodpovedajúce riešenie.

Nemeckí a francúzski maloobchodníci za podpory maloobchodníkov z ďalších krajín vypracovali normy IFS (aktuálne platná verzia 6.1) a IFS Logistics (aktuálne platná druhá verzia), ktoré by mali zabrániť tomu, aby výrobcovia potravín a logistické spoločnosti boli zahlcované množstvom odlišných požiadaviek. Zámerom noriem je znížiť náklady a vniesť transparentnosť do celého potravinového  reťazca. Tieto normy sú aplikovateľné na všetky druhy potravinárskej výroby a norma IFS Logistics na všetky druhy dopravy: cestnú, železničnú, lodnú, leteckú alebo akúkoľvek ďalšiu, pri regulovanej teplote alebo teplote okolitého prostredia. Norma IFS Logistics je písaná pre potravinárske i nepotravinárske výrobky a zahŕňa všetky logistické činnosti vrátane nakladania, prepravy, vykladania, skladovania, manipulácie a distribúcie.
Certifikáciou systému manažérstva bezpečnosti a kvality podľa noriem IFS a IGS Logistics preukazuje prevádzkovateľ podniku spoľahlivosť operácií, ktoré sú pod jeho kontrolou v záujme ochrany potravín pri výrobe, skladovaní, preprave, nakládke, vykládke/distribúcii a podáva tak dostatočné záruky o bezpečnosti a ochrane potravín ktoré vyrába, s ktorými manipuluje a dodáva do ďalších stupňov potravinového reťazca.

AKO CERTIFIKOVAŤ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA PODĽA NORMY IFS LOGISTICS?

I. PRÍRAVNÁ FÁZA:

  • výber skúseného konzultanta/poradcu, ktorý vykoná u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku interný audit za účelom zistenia úrovne zavedenia jednotlivých požiadaviek Normy IFS/ IFS Logistics
  • dopracovanie/doplnenie dokumentácie a systému manažérstva na úroveň požadovanú normou IFS/ IFS Logistics s vypracovaním kľúčových dokumentov (Príručka kvality) tak, aby minimálne narušili jestvujúce vnútorné kontrolné systémy, resp. aby tieto len pospájali a zastrešili príručkou kvality,
  • vypracovaná dokumentácia a doplnenie systému musí byť jednoduché a pragmatické s dôrazom na zabezpečenie dokumentovaných postupov požadovaných normou IFS/ IFS Logistics efektívnym spôsobom a s využitím už jestvujúcej dokumentácie a záznamov (bez akejkoľvek duplicity a zbytočnej byrokratickej záťaže),
  • vyškolenie manažmentu a všetkých zamestnancov v problematike systému manažérstva bezpečnosti a kvality podľa normy IFS/IFS Logistics,
  • pred samotným certifikačným auditom je nevyhnutné nastavený SMBK zaviesť do praxe a vykonať minimálne jeden predcertifikačný interný audit, ktorý potvrdí správnosť nastaveného SMBK, následne realizovať preskúmanie manažmentom, ktorého výsledkom bude správa z preskúmania manažmentom.

 

II. CERTIFIKAČNÁ FÁZA SMK:

  • vybrať vhodnú certifikačnú spoločnosť,
  • uzavrieť s certifikačnou spoločnosťou zmluvu,
  • realizovať certifikačný audit, ktorého výsledkom bude po úspešnom CA udelenie certifikátu pre Normu IFS/ IFS Logistics

 

III. FÁZA UDRŽIAVANIA FUNKČNÉHO SMK:

  • vrcholový manažment zabezpečí aj prostredníctvom nižších riadiacich zložiek a výkonných zamestnancov kontinuálne plnenie požiadaviek nastaveného SMBK podľa Normy IFS/ IFS Logistics a bude tento v pravidelných intervaloch podrobovať internému auditu odborne spôsobilým/kompetentným audítorom,
  • čím dôslednejšie budú vykonávané interné audity, tým účinnejší bude SMBK podľa Normy IFS/ IFS Logistics a dohľadové externé audity certifikačnej spoločnosti budú prebiehať plynule, bez zisťovania závažných nezhôd v systéme, pri plnení požiadaviek tejto normy.

 

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o.  Vám ponúka služby súvisiace s prípravou na certifikáciu a následným udržiavaním funkčného manažérskeho systému.

Naposledy zmenené: utorok, 18 september 2018 10:56

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk