Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Podmienky používania stránok

Všeobecné podmienky používania stránok PPP PROFIT s.r.o.

 

Tieto stránky prevádzkuje PPP PROFIT s.r.o., so sídlom Švábska 6814/36, 080 25 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P. Všetky odkazy na „PPP PROFIT s.r.o.“, „Spoločnosť“, „naša spoločnosť“, „náš“, „nás“ alebo „my“ predstavujú odkazy na PPP PROFIT s.r.o..

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a právami (ďalej „Podmienky“) ako aj s so Zásadami ochrany súkromia. PPP PROFIT s.r.o. ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov (- prístupný ihneď), ako aj pre registrovaných užívateľov (- prístupný po prihlásení sa), po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení uvedených  v týchto všeobecných podmienkach. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami a s Ochranou súkromia ako aj informáciami o autorských právach.

Tieto webové stránky sú prevádzkované za účelom poskytovania poradenstva, školení, spracovania, aktualizácie a revízie dokumentácie SHP a HACCP, ako aj poradenstva v oblasti správneho práva pri uplatňovaní požiadaviek potravinového práva všetkým prevádzkovateľom potravinárskych podnikov na Slovensku.

Ak s dodržiavaním týchto podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky, ani si z týchto stránok za žiadnych okolností nesťahujte žiadne súbory ani informácie.

 

Používanie stránok a ochrana práv duševného vlastníctva

Obmedzená licencia

Za podmienok tu uvedených vám PPP PROFIT s.r.o. udeľuje nevýlučné, neprenosné a obmedzené práva k prístupu, používaniu a zobrazovaniu týchto stránok a materiálov, ktoré sú uvedené na týchto stránkach. Súhlasíte s tým, že sa nebudete akýmkoľvek spôsobom pokúšať rušiť prevádzku týchto stránok, ani akýmkoľvek spôsobom rušiť  bezpečnostné ochrany, ktoré sú na týchto stránkach zavedené.

PPP PROFIT s.r.o. umožňuje prezeranie materiálov umiestnených na webových stránkach, ktoré sú verejne prístupné  a to s  potrebou, alebo  bez potreby prihlásenia sa do systému webstránok. Toto oprávnenie sa udeľuje:

  • pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva a tiež;
  • pod podmienkou, že sa nevytvoria kópie materiálov vedených na týchto stránkach;
  • odkazy na materiály smiete posielať ďalším osobám iba v prípade, že im odovzdáte upozornenie na záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok, pričom tieto osoby musia tieto Podmienky akceptovať.

Toto oprávnenie neznamená prevod vlastníckych práv k materiálom ani ku kópiám materiálov.

Okrem prípadov, ak sa jedná o využitie na osobné, nekomerčné účely, nie je možné používať (t.j. kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, rozširovať, napodobovať či upravovať) texty, obrázky a iné grafické prvky, zvukové a obrazové záznamy z webových stránok, a to ako vcelku, tak ani sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti PPP PROFIT s.r.o..

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky dodatočné obmedzenia uvedené na týchto web stránkach po prípadnej nepravidelnej aktualizácii. Tieto stránky, vrátane všetkých materiálov tu uvedených sú autorsky chránené a podliehajú jednak ochrane podľa zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. – Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Autorský zákon) ako aj ochrane celosvetových zákonov a dohôd na ochranu autorských práv. Súhlasíte s tým, že pri používaní tohto webu budete dodržiavať všetky právne predpisy a záväzné normy na ochranu autorských práv v celosvetovom meradle a zabránite neoprávnenému kopírovaniu materiálov. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, Spoločnosť vám neudeľuje žiadne výslovné ani odvodené práva na patenty, ochranné známky, autorské práva alebo obchodné tajomstvo.

Ochrana duševného vlastníctva

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve PPP PROFIT s.r.o. alebo ich PPP PROFIT s.r.o. používa na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Nie je vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.

Webové stránky výslovne obsahujú grafické vyobrazenia ochranných známok (logá), ktorých vlastníkom je PPP PROFIT s.r.o. alebo ich PPP PROFIT s.r.o. používa na základe licencie, a ktorým je poskytovaná ochrana pred neoprávneným používaním podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Neoprávnené používanie informácií, grafických prvkov a materiálov z webových stránok v akejkoľvek forme je porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s následkom možnosti uplatnenia nároku na náhradu spôsobenej ujmy.

Výnimku z vyššie uvedených ustanovení tvoria odkazy na iné voľne dostupné  - verejné stránky, kde sú publikované verejne šíriteľné a voľne dostupné aktuálne informácie k vybraným témam a tie sa riadia režimom ochrany a podmienkami prevádzkovania týchto cieľových stránok.

Informácie od užívateľov

S výnimkou informácií, kde je možná osobná identifikácia a ktoré od vás môžeme dostať za podmienok prehlásenia o ochrane osobných údajov, všetky ďalšie  materiály, informácie a ďalšia komunikácia, ktorú prenesiete, odošlete, alebo vložíte na tieto stránky, sú považované za nedôverné a verejné, ak nie je výslovne uvedené inak. Výmenou za právo používať tieto webové stránky a služby udeľujete spoločnosti PPP PROFIT s.r.o. a jej povereným osobám nevýhradné, celosvetové, prenosné právo (vrátane sublicencie) na voľné kopírovanie, zverejňovanie, distribúciu, začleňovanie a iné používanie vami vložených materiálov a dát, ako sú obrázky, zvuky, text a ďalšie elektronické objekty na ľubovoľný komerčný i nekomerčný účel vrátane verejného predvádzania alebo zmazania. Spoločnosti PPP PROFIT s.r.o. nevznikajú ohľadne takýchto materiálov žiadne záväzky.

Ak boli materiály importované zo sociálnych sietí, ako je napr. Facebook, Twitter, Foursquare alebo YouTube, práva na ich ochranu sa riadia podmienkami týchto stránok.

 

Zodpovednosť za obsah

Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť či obsah akéhokoľvek externého webu.

Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktami, ktoré sú  na stránkach webu uvedené, vrátane napr. textu, grafiky a odkazov, sa poskytuje vo forme informačnej. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu, nezasahovanie do cudzích práv, neexistencia počítačových vírusov, záruk vyplývajúcich  z priebehu alebo spôsobu plnenia zmluvy. Spoločnosť nedáva záruku toho, že funkcie obsiahnuté na tomto webe budú poskytované bez prerušenia a bez chýb, a že závady budú odstránené, alebo že tento web, resp. server sprístupňujúci tento web, je bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov. 

Hoci sa pri príprave týchto webových stránok venovala pozornosť zavedeniu presnosti uvedených informácií a Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. ich podľa vlastného uváženia aktualizuje, zároveň nezaručuje, že:

  • dostupnosť alebo funkcie na týchto webových stránkach budú poskytované bez prerušenia a bez chýb a nedostatky budú odstránené;
  • tieto stránky alebo funkcie na týchto stránkach sú kompatibilné s vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
  • tieto stránky, resp. server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov

Napriek tomu, že informácie obsiahnuté na týchto stránkach boli formulované s riadnou starostlivosťou, Spoločnosť nedáva žiadnu záruku na to, že informácie sú kompletné alebo vyčerpávajúce. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť ani správnosť odkazov na ďalšie informácie, uvedené  ako odkazy na externé verejne prístupné zdroje zverejnené na tomto webe. Tento web ďalej nepodáva žiadne lekárske, právne ani iné rady, a žiadne takéto rady nie je možné z jeho obsahu odvodzovať.

S ohľadom na to, že časti tohto webu obsahujú komentáre odborníkov v príslušnom odbore alebo poskytujú príležitosť užívateľom uvádzať a vymieňať si svoje vlastné názory, je treba zdôrazniť, že tieto komentáre a príspevky nemusia zodpovedať postojom spoločnosti PPP PROFIT s.r.o.. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade viazaná schvaľovať, brať na seba alebo niesť zodpovednosť za akékoľvek odborné komentáre či príspevky, resp. za pohľadávky, škody či straty v dôsledku ich použitia a/alebo publikovania na tomto webe.

PPP PROFIT s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah častí stránok, na ktoré majú vplyv návštevníci stránky (ako napr. fóra, blogy a pod.) a dištancue sa od obsahu stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy (tzv „linky“, „odkazy“) na webových stránkach PPP PROFIT s.r.o. (bližšie špecifikované v bode 6).

 

Vymedzenie právnej zodpovednosti za škody

Váš prístup a užívanie týchto webových stránok, ako aj ďalšie využívanie informácií, publikovaných na týchto stránkach, je na vašu vlastnú zodpovednosť.

V rozsahu, ktorý povoľuje platná legislatíva Slovenskej republiky, PPP PROFIT s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody či iné ujmy, vzniknuté tretím osobám a vyplývajúce z alebo priamo či nepriamo súvisiace s používaním, nesprávnou interpretáciou, nemožnosťou používať alebo zneužívaním webových stránok či informácií na nich dostupných alebo súvisiace s dodávaním služieb, produktov alebo materiálov poskytovaných na týchto stránkach.

 

Odškodnenie

Súhlasíte s tím, že ak spoločnosti PPP PROFIT s.r.o. v dôsledku porušenia týchto Podmienok vaším úmyselným či nedbalostným konaním (vrátane situácie, že iná osoba pristúpi na web prostredníctvom vášho internetového účtu) vznikne akákoľvek škoda, túto sa zaväzujete v plnom rozsahu nahradiť.

 

Ochrana osobných údajov a dôvernosť informácií

Na častiach webových stránok alebo pri poskytovaní niektorých služieb, na ktorých sa od vás požaduje poskytnutie osobných (či obchodných) údajov, platí, že ich používateľ webovej stránky poskytuje na dobrovoľnej báze.

Používateľ webovej stránky zároveň spolu so zadaním osobných údajov dáva spoločnosti PPP PROFIT s.r.o. súhlas na ich spracovanie v rozsahu poskytnutých osobných údajov a na dobu, pokiaľ bude trvať účel ich spracovávania. V ostatnom sa využívanie osobných údajov a ich ochrana riadi Zásadami ochrany súkromia. Zrušenie a žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy môžete zaslať aj priamo na náš e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 

Hypertextové odkazy

PPP PROFIT s.r.o. na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“, „odkazy“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky tento web opúšťate. Pokiaľ sa rozhodnete akékoľvek webové stránky prostredníctvom odkazu navštíviť, činíte tak na svoje vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou prijať všetky opatrenia na ochranu proti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým programom. Nenesieme zodpovednosť za webové stránky, na ktoré vedú odkazy z týchto stránok, informácie na týchto stránkach sa objavujúce, ani žiadne produkty alebo služby na takýchto stránkach popisované, ani sa s takýmito stránkami nestotožňujeme. Odkaz na iné stránky nie je možné interpretovať tak, že spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. dané stránky podporuje, je s nimi akokoľvek spojená alebo k nim pridružená, ani že má oprávnenie používať ochranné známky, obchodné mená, logá či symboly autorských práv zobrazené či dostupné prostredníctvom takýchto odkazov, ani že prepojené stránky majú oprávnenie používať akékoľvek ochranné známky, obchodné mená, logá alebo symboly autorských práv spoločnosti PPP PROFIT s.r.o..

 

Externé odkazy na tieto webové stránky

Všetky odkazy na tieto stránky musia byť vopred písomne schválené spoločnosťou PPP PROFIT s.r.o.; výnimku udeľujeme v prípade, že:

  • odkaz obsahuje iba text „www.pppprofit.sk“;
  • odkaz smeruje výlučne na www.pppprofit.sk, nie na stránky nižšej úrovne;
  • odkaz aktivovaný užívateľom zobrazí stránku na celej obrazovke, v plne funkčnom a navigovateľnom okne prehliadača, nie v „ráme“ na prepojenej stránke; a
  • vzhľad, umiestnenie ani ďalšie aspekty odkazu nebudú vzbudzovať falošný dojem, že subjekt, jeho činnosti alebo produkty sú spojené so spoločnosťou PPP PROFIT s.r.o. alebo sú touto spoločnosťou podporované, ani nebudú takéhoto charakteru, ktorý by poškodzoval alebo oslaboval dobré meno spojované s názvom a obchodnými značkami spoločnosti PPP PROFIT s.r.o..

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek svoj súhlas s odkazom na tieto stránky odvolať.

 

Zmeny Podmienok

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto Podmienok, a to v plnom rozsahu alebo čiastočne. Zmeny v týchto Podmienkach nadobúdajú účinnosť spoločne s uvedením oznámenia o týchto zmenách. Ak pokračujete v používaní týchto webových stránok aj po tom, čo boli uvedené zmeny Podmienok, automaticky tieto zmeny prijímate.

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvej časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok. Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. má ďalej právo zaviesť obmedzenia na niektoré funkcie a služby, alebo bez upozornenia alebo záväzku obmedziť váš prístup k webu, a to plne i čiastočne.

 

Rozhodujúce právo a salvátorská klauzula

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach. Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Späť na hlavnú stránku ->

Naposledy zmenené: nedeľa, 27 máj 2018 14:50
Viac z tejto kategórie: Zásady ochrany súkromia »

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk