Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001

Na všetky priemyselné odvetvia a poskytované služby vrátane potravinárskeho priemyslu je zo strany štátu a zo strany zákazníkov (odberateľov) vyvíjaný čoraz väčší tlak na kvalitu ich produktov a služieb. Manažéri potravinárskych prevádzok sa preto musia zaoberať kvalitou vyrábaných výrobkov a funkčnosťou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Medzi základné manažérske nástroje na zabezpečenie a dosiahnutie kvality patrí aj systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

Funkčný a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 prináša výhody vo viacerých oblastiach:
Ekonomickej: znižovanie reklamácií, možnosť účastí vo verejných súťažiach, na základe analýz ekonomických ukazovateľov pri meraní, monitorovaní určených procesov prijímanie účinných nápravných opatrení a nastavenie preventívnych opatrení v záujme aktívneho pôsobenia na kvalitu svojich výrobkov a ekonomický rast podniku.

Pri riadení potravinárskej prevádzky: zavedenieefektívnych, účinných a transparentných foriem riadenia a kontroly všetkých procesov na jednotlivých úrovniach.

Pri prezentácii potravinárskej prevádzky: záruka stabilnej/ zlepšujúcej sa kvality vyrábaných potravín, zvýšenie kreditu spoločnosti pri externom hodnotení zo strany odberateľov a dodávateľov a tým rozšírenie možností uplatnenia sa na európskych a svetových trhoch.

Správne zavedený a funkčný systém manažérstva kvality v potravinárskej prevádzke nemá byť pre prevádzkovateľa záťažou, naopak, systém má byť nebyrokratický s aplikáciou pragmatického prístupu pri jeho budovaní a udržiavaní. Ak systém manažérstva kvality prevádzkovateľa potravinárskeho podniku neprimerane zaťažuje a prevádzkovateľ nepociťuje jeho prínos je chyba v spôsobe jeho zavedenia v prevádzke ako takej, nie v princípoch a systéme manažérstva kvality vo všeobecnosti.

Všetky potravinárske prevádzky na Slovensku sú povinné plniť ustanovenia európskeho a národného potravinového práva. Zavedením systému manažérstva kvality sa len pomyselnými nitkami pospájajú fungujúce procesy a zavedené kontrolné systémy, čo znamená, že pre potravinársku prevádzku nie je zavedenie systému manažérstva kvality tak náročné, ako by sa to mohlo na prvý pohľad javiť. Jestvujúci kontrolný mechanizmus jednotlivých prevádzok sa len zastreší systémovými postupmi v otázke riešenia kvality napr. aj aktívnym získavaním informácií o požiadavkách zákazníka na vyrábané/poskytované produkty.

Je nesporné, že správne zavedený a funkčný SMK je pre firmy vo všeobecnosti prínosom, o čom svedčí aj medziročný nárast počtu vydaných certifikátov pre SMK podľa ISO 9001v celosvetovom aj národnom meradle.

Naposledy zmenené: pondelok, 18 január 2016 14:12